Stadgar för föreningen Fyrhuset 2018

 

§1. Föreningens namn

Föreningens namn är Föreningen Fyrhuset

 

§2. Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte på Fyrhuset, Gammelbodavägen 1, 139 71 Stavsnäs.

 

§3. Organisationsform

Föreningen Fyrhuset:

•är ideell, ungdomsstyrd, idéburen med åldersöverskridande verksamhet

•är partipolitiskt och religiöst obunden

•arbetar utifrån demokratiska principer och värderingar

•bedriver verksamhet där det råder nolltolerans mot alkohol och droger

 

§4. Syfte

Föreningen Fyrhusets syfte är att ge individen en känsla av egenmakt genom att

fungera som en samarbetspartner vid förverkligandet av idéer.

 

§5. Värdegrund

Föreningen Fyrhuset:

•bejakar alla människors lika värde oavsett, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.

•stärker kreativitet och engagemang

•skapar möten mellan människor och stimulerar till samarbete, ansvar och aktiva val

•skapar förståelse för demokratiska värden och regler

•strävar efter att alla medlemmar i föreningen ska ha en känsla av empowerment

 

§6. Vision & mål och Organisationsschema

Föreningen Fyrhuset har ett gemensamt utarbetat ”vision & mål”-dokument med

beskrivning av bland annat föreningens vision, syfte, mål och metod samt ett

organisationsschema som beskriver föreningens uppbyggnad. Se bilaga 1 och 2,

som är levande dokument.

 

§7. Medlemskap

Medlemskap erhålls genom påskrift och inlämning av medlemsuppgifter som

behövs för föreningens verksamhet. Medlemsavgift är 0 kr/år.

Medlemskap i föreningen Fyrhuset varar fram till och med årsskiftet efter fyllda

18år. Vid årsskiftet från och med 18år fyllda måste medlemskapet förnyas

årligen. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen

eller verksamhetschef. Styrelsen eller verksamhetschef kan upphäva avstängning

och uteslutning.

 

§8. Utträde

Om ej nya uppgifter och påskrift lämnats in upphör medlemskapet automatiskt

vid årsskiftet efter fyllda 18år, därefter årligen. Alternativt sker utträde ur

föreningen om medlem så begär.

 

§9. Uteslutning

Medlem som motverkar Föreningen Fyrhusets syfte, uppsåtligt skadar

Föreningen Fyrhuset, bryter mot stadgar eller gemensamt fattade beslut, kan

uteslutas.

 

§10. Verksamhetsår

Föreningen Fyrhusets verksamhetsår är kalenderår.

 

§11. Årsmöte

Föreningens högst beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte skall hållas

senast den 30 april varje år. Kallelse och dagordning skall vara medlemmarna

tillhanda senast två veckor före årsmötet. Kallelse sker via inbjudan på

föreningens hemsidan, facebook och instagram.

Alla medlemmar som är närvarande på årsmötet har en röst i beslutsfattandet.

 

Dagordning för årsmöte:

•Mötets öppnad

•Fastställande av röstlängd

•Fråga om årsmötet utlysts i laga ordning

•Val av mötesordförande till årsmötet

•Val av sekreterare till årsmötet

•Val av justerare tillika rösträknare

•Godkännande av dagordningen

•Fastställande av stadgar

•Verksamhetsberättelse för 20..

•Revisorns berättelse för 20..

•Fastställande av resultat- och balansräkning över år 20..

•Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

•Val av valberedning

•Val av styrelse i föreningen

•Val av revisor i föreningen

•Förslag till verksamhetsplan och budget för 20..

•Motioner

•Övriga frågor

•Mötet avslutas

 

§12. Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas när styrelsen eller verksamhetschef anser att behov

finns. Kallelse skall skickas ut och vara tillhanda senast två veckor före utsatt dag.

 

§13. Röstning

Vid omröstning äger varje, vid årsmöte närvarande, röstberättigat ombud en

röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Enkel majoritet innebär att ett förslag

vid en omröstning måste stödjas av mer än hälften av det totala antalet angivna

röster. Vid lika rösttal vid sluten omröstning avgör lotten. I övrigt är det den mening

som ordförande biträder.

§14. Motioner

Varje medlem har rätt att väcka motion till årsmötet. Motionen måste, för att

kunna upptas till behandling, vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet.

 

§15. Styrelser

Föreningen Fyrhuset består av en vuxenstyrelse och en ungdomsstyrelse. Båda

skall bestå av minst tre ledamöter. Beslut fattas med enkel majoritet enligt ovan.

Ordförande i styrelsen väljs särskilt och på ett år. Övriga ledamöter väljs på ett

år. Styrelsen utser firmatecknare. Funktionerna i ungdomsstyrelsen roterar.

Vuxenstyrelsens funktion:

•Styrelsen sammanträder 4ggr/år.

•Styrelsen medverkar på föreningens årsmöte.

•Styrelsen delegerar ansvarsfrihet att sköta drift av föreningen till verksamhetschef. Med drift menas ekonomi, bemanning, rekrytering, representant för arbetsgivare vid förhandling, administrering, redovisning och all verksamhet i föreningens regi.

 

Ungdomsstyrelsens funktion:

•Ungdomsstyrelsen sammanträder 4ggr/år.

•Ungdomsstyrelsen medverkar på föreningens årsmöte.

•Ungdomsstyrelsen är de som i praktiken styr föreningen, de tar ställning till vad vi ska göra? När vi ska göra det? Vilken målgrupp? Hur mycket pengar får det kosta föreningen? Hur mycket tid och engagemang kommer det att krävas?

 

§16. Revisor

För granskning av Fyrhusets räkenskaper och förvaltning skall årsmötet utse revisor.

Revisorn skall avge berättelse över sin granskning till årsmötet. Revisorn behöver inte vara medlem

i föreningen.

 

§17. Valberedning

För att ta fram förslag på personer kan årsmötet välja en eller flera valberedare.

Valbara är medlemmar i föreningen.

 

§18. Stadgeändring

Ändringar av dessa stadgar kan endast ske på årsmöte genom beslut med minst

två tredjedels majoritet av de röstberättigade enligt fastställd röstlängd.

 

§19. Upplösning

Upplösning av föreningen Fyrhuset kan endast ske om beslut fattas vid två på

varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte. Minst fyra veckor skall

förflyta mellan dessa stämmor. Vid beslut om upplösning ska det även fattas

beslut om föreningen Fyrhusets tillgångar.

 

 

 

 

STADGAR

 

 

Föreningen Fyrhuset

Gammelbodavägen 1

139 71 Stavsnäs

info@foreningenfyrhuset.se

08 - 68 40 70 40