SAMVERKAN


För att bättre kunna kartlägga var ungdomskulturen och övriga boenden, i det geografiska område vi arbetar, befinner sig just för stunden samverkar vi i olika former. Dels genom spontana kontakter, utbyten och medverkan på lokala, nationella och internationella evenemang och dels genom uppstyrda nätverk och träffar:


DET SPONTANA

Djurö/Stavsnäs är ett relativt litet område och de flesta känner varandra. Det gör att det spontana mötet är viktigt för att kunna ingå i det sociala nätverk utan bestämda gränser som ständigt pågår. Detta sker med både ungdomar, vårdnadshavare, syskon, andra föreningar, Värmdö kommuns fritidsgårdar, Värmdö Skärgårdsskola, Fritidsforum, Svenska Settlementsförbundet och tjänstemän i Värmdö Kommun. Dessa kontakter är viktiga för föreningen då det är en del av att positionera sig på vår marknad men även ett sätt att skapa möjligheter till fortsatt samarbete.


EVENEMANG

Föreningen Fyrhuset samverkar kring evenemang. Detta kan se olika ut beroende på om det är föreningen som står som huvudarrangör eller inte.


Exempel:

Nattbandyn - Föreningen står som huvudarrangör. Samverkanspartners och deltagare i evenemanget har bland andra varit Djurö Räddningsvärn, DVIF, Polarna Värmdö och Djurö Byggtjäns.

Invigning - Folkfest - På vår stora invigning stod föreningen som huvudarrangör. Djurö Räddningsvärn och Polarna Värmdö medverkade under dagen.

Romme - Denna skidresa har genomförst i 14 år, i mars 2014 åkte föreningen för första gången tillsammans med DVIF.

Livet är en fest - En ungdomsfestival som flyttas runt i Sverige och olika kommuner men är knuten till Fritidsforum som huvudorganisation. På denna har vi medverkat ett flertal år.

Sjösaladagen - Föreningen har i flera år medverkat på Djurö Vindö IF:s årliga dag i Sjösala


PROJEKT

Samverkan kan också ske under längre tid och vara knutet till ett speciellt ämne. Exempel på detta är "Find Yourself" ett Erasmus +projektet som fortgår i två år, där fyra länder i Europa delger varandra erfarenhet av att arbeta med ungas engagemang och empowerment på sina mötesplatser. Föreninge Fyrhustet kommer under maj 2020 anordna ett studiebesök för 24 delgtagere under 5 dagar.


NÄTVERK

Föreningen medverkar också i skapade nätverk av följade anledning:


Mål - Att skapa möten och en informationskanal mellan verksamma organisationer i samma geografiska område.


 

Syfte - Att tillsammans kunna kartlägga och skapa en helhet hur det ser ut i området gällande aktuell fråga och att ha en naturlig mötesplats för en initial kontakt vid till exempel ett specifikt samarbete kring ett projekt.


 

Metod - Regelbundna möten genomförs. Det är uttalat vem som är sammankallande. Eventuellt skickas dagordning ut i förväg, alternativt delas ut på plats. Alla möten dokumenteras och mailas ut till samtliga som är medlemmar i nätverket.


Föreningen ser det som viktigt att informera varandra vad som är aktuellt i verksamheterna då vetskap om varandra ger förutsättningar att skapa tillsammans, eventuell medverkan, synliggöra varandra, motverka kokurrens om samma målgrupp vid samma tidpunkt och/eller slippa skapa hjulet igen om det redan finns en ”mall”. Utan vetskap om varandra och vad vi gör är det lätt att synergieffekterna av ett nätverkande uteblir. Ett fungerande nätverk leder vidare till spontana möten, samarbeten och gemensamma projekt.


Exempel från Djurö/Stavsnäs:


Ett nätverk som har varit levande i många år.

Medlemmar:

  Värmdö Skärgårdsskola (sammankallande)

  Djurö, Möja och Nämdö församling

  Föreningen Fyrhuset

  Polarna Värmdö

  Djurö Vindö IF

Detta nätverk är mer koncentrerat kring från gemensamma beröringspunkt; att vi samtliga arbetar med ungdomar i Djurö/Stavsnäs. Vi kartlägger tillsammans hur det ser ut samt informerar varandra vad som är på gång i våra olika verksamheter. Exempel på ett evenemang som initierades på ett av dessa möten är ”Djurökampen”, som hölls av Föreningen Fyrhuset, för hela Värmdö Skärgårdsskola med lärare, elever, föräldrar och syskon. Även kyrkan var på plats och lånade ut sina lokaler. Detta nätverk träffas två gånger per termin.VIDARE SAMVERKAN

För föreningen Fyrhuset är det viktigt att inte bara figurera lokalt utan förening lägger även kraft och fokus på att nätverka nationellt och internationellt. Nationellt samverkar föreningen med vår riksorganisation Svenska Settelmnetsförbundet, vilka vi bland annat har fått föreläsa genom. 

På ett internationellt plan deltar representanter från föreningen i IFS världskonferens, som anordnas varannat år, där möjligheten finns att möta människor som arbetar med andra människors fritid på det ena eller andra sättet. Föreningen har även genomfört en studieresa till New York.

Vi tror att omvärldsanalys både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt främjar utvecklingen av föreningen.